Visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õppurid, nende vanemad, kogukond ja üldsus. Anname oma panuse , et Eestis elaksid inimesed, kes tähtsustavad üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele, kultuuri ja traditsioonide vastu, isamaalisus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent