TUGIMEESKOND

  1. Konsultatsioonid - aineõpetajad
  2. HEV-koordinaator - Terje Remma (terje.remma@risti.edu.ee)
  3. Koolipsühholoog - Kärt Lusmägi (kart.lusmagi@laanenigula.ee)   Koolipsühholoogi töö tutvustus
  4. Eripedagoog - Nele Maide  (nele.maide@laanenigula.ee)
         

Konsultatsioonid – andekate või raskustesse sattunud õpilaste abistamine aineõpetajate poolt tunnivälisel ajal.

Pikapäevarühm – pakutakse tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.

Õpiabi – rakendatakse õpilastele, kellel on õpiraskusi ja kes vajavad õpioskuste ning harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Individuaalne õppekava – koostatakse õpilastele, kellel on eriandekus või kellel on vaja teha muudatusi või kohandusi õppeajas, -sisus, -protsessis ja -keskkonnas.

Lihtsustatud õppekava – rakendatakse haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks nõustamiskomisjoni otsusel.

Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent